વડોદરા ના સાવલી તાલુકાના ભાદરવા ગામે ભારતસરકાર ની જલજીવન યોજના હેઠળ નવીન પાણી પુરવઠા યોજનાનો શુભારંભ