પાવીજેતપુર ના કદવાલ ગામે થ્રિફેજ લાઈન નાં વાયરો ખુલ્લા બાંધી જાનહાનિ સર્જાય તેની રાહ જોતું MGVCL