ઘોઘંબા તાલુકાના કાટુ ગામેં આવેલ બરોડા ગ્રામીણ બેન્ક માં આજ રોજ સરકાર ની કોરોના ગાઇડલાઇન ના ધજાગરા