રસીકરણના બીજા તબક્કાનો પ્રારંભ,ધોધંબા મામલતદાર તેમજ રાજગઢ પોલીસ સ્ટેશનના પી એસ આઈ આર આર ગોહિલ