પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરા તાલુકામાં કિસાન સુર્યોદય યોજનાનો પ્રારંભ થયો.