કદવાલ ગામે બીજા તબક્કા માં રેફરલ તથા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં 8 જેટલા પોલીસસ્ટાફ ને રસીકરણ