કદવાલ ગામે કોંગ્રેસનાં ઘારાસભ્ય ની ગ્રાન્ટમાંથી 32લાખ રૂપિયા નાં ખર્ચે બનાવેલો રોડ જાણે દેખાવ પૂરતો